Johannes Georg Alsing 1630

12.08.2008
Johannes Georg Alsing og hustru Catharina 1700-09 Sverige